Přihlášení do databáze

Vstupem do HERECKÉHO A KOMPARZNÍHO REJSTŘÍKU
společnosti Casting - Barrandov, s.r.o. po internetu SOUHLASÍTE s následujícím ujednáním:

I. Předmět

Casting - Barrandov, s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) umožní Vám (dále jen „Zájemce“) nahlížet do hereckého a komparzního rejstříku provozovaného poskytovatelem, a to prostřednictvím internetu. Data uvedená na internetu neobsahují jména ani spojení na osoby v rejstříku vedené (dále jen umělci).

II. Cena

Poskytovatel zájemci zpřístupní data po internetu zdarma.

III. Závazek zájemce

Zájemce se zavazuje:

  • umělce vybraného za pomoci rejstříku kontaktovat pouze prostřednictvím poskytovatele;
  • využívat data, respektive jejich kopie nebo výtisky, pouze k posouzení vhodnosti umělce pro daný výkon. Informace z internetu nebude zájemce k jinému, než uvedenému účelu kopírovat, tisknout, prodávat, či jinak zneužívat;
  • za každý jednotlivý případ porušení ujednání uvedených v bodech a) až b) tohoto článku zaplatí zájemce poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: Jednostotisíc Kč).

IV. Souhlas zájemce

Zájemce souhlasí s tím, že poskytovatel může monitorovat a zaznamenávat veškeré aktivity, které bude zájemce prostřednictvím internetu s rejstříkem dělat.