Zásady

Svůj výslovný souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) uděluji společnosti Casting - Barrandov, s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Šaldova 504/24, PSČ 186 00, IČO: 26514109 (dále jen „Společnost“), jakožto správci osobních údajů, aby po dobu 30 let zpracovávala (a to i automatizovaně) moje citlivé a osobní údaje pro účely: zjištění mých relevantních potřeb jakožto zákazníka Společnosti, plnění smlouvy a poskytování služeb, nabídnutí a poskytnutí vhodných nabídek na uzavření smlouvy o účinkování v audiovizuálních dílech, či zprostředkování obdobné práce pro mojí osobu, vedení zákaznické evidence.

Osobní i citlivé údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, rodné čílo, datum narození, pohlaví, mateřský jazyk, etnický původ, adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo – mobil, domů, práce, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, profese – povolání, zaměstnavatel, angažmá u herců, vlastnictví řidičského průkazu a jeho skupina, sportovní činnosti, hra na hudební nástroje, znalosti cizích jazyků, zájmy, vlastnictví zvířete, herecké vzdělání, zkušenosti, výška, váha, velikosti a míry (prsa-pas-boky), velikost obuvi, konfekční velikost, barva očí, barva vlasu, délka vlasů, typ vlasů, stav (ženatý, rozvedený, svobodný, vdovec), druh vousů, druh ruky, druh prstů, délka nehtů, počet dětí, typ postavy, etnický vzhled, typ hlasu, fotografie subjektu údajů, videonahrávky subjektu údajů, hlasový záznam subjektu údajů, případný fyzický handicap, podpis.

Na základě tohoto souhlasu je Společnost oprávněna poskytnout moje osobní a citlivé údaje ke shora uvedeným účelům rovněž vybraným společnostem a obchodním partnerům Společnosti.

Poučení správce o právech subjektu údajů podle §12 a §21 ZOOÚ.

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich citlivých a osobních údajů Společností. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s platnou právní úpravou.

Společnost zpracovává pouze přesné osobní a citlivé údaje, které získala v souladu se ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanovenými účely, v níže uvedeném rozsahu, po dobu 30 let. Základní účely zpracování osobních údajů: plnění smlouvy a poskytování služeb, účetní a daňové účely, splnění právní povinnosti, zjištění mých relevantních potřeb jakožto zákazníka Společnosti, nabídnutí a poskytnutí vhodných nabídek na uzavření smlouvy o účinkování v audiovizuálních dílech, či zprostředkování obdobné práce pro subjekt údajů, vedení zákaznické evidence.
Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození; rodné číslo, adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo – mobil, domů, práce, e-mailová adresa; další osobní údaje: číslo bankovního účtu, pohlaví, národnost, mateřský jazyk, profese – povolání, zaměstnavatel, angažmá u herců, vlastnictví řidičského průkazu a jeho skupina, sportovní činnosti, hra na hudební nástroje, znalosti cizích jazyků, vlastnictví zvířete, herecké vzdělání, zkušenosti, výška, váha, velikosti a míry (prsa-pas-boky), velikost obuvi, konfekční velikost, barva očí, barva vlasu, typ vlasů, stav (ženatý, rozvedený, svobodný, vdoves), druh vousů, druh ruky, druh prstů, délka nehtů, počet dětí, typ postavy, etnický vzhled, typ hlasu, fotografie subjektu údajů, videonahrávky subjektu údajů, hlasový záznam subjektu údajů, případný fyzický handicap,podpis.
Společnost získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy.

Společnost vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Společností.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány takézpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ mezi zpracovatelem a  Společností jako správcem.
Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Společností technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Společnost i od případných zpracovatelů osobních údajů.
Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních a citlivých údajů o účelu jejich zpracování, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
Společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Společnost nebo smluvní zpracovatel Společnosti provádí zpracování osobních či citlivých údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn: požádat Společnost nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby Společnost nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Společnost vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tento souhlas se uděluje dobrovolně, za vědomí toho, že ho lze kdykoliv odvolat. Neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru potřebám zájemce.